phone +421 907 141 666
Volajte v po-so: 8-19 hod

BEZPLATNÉ prepojenie na hypotekárneho špecialistu

Prepojenie so špecialistom

Je možné po rozvode žiadať od partnera vrátenie peňazí za rekonštrukciu nehnuteľnosti?

Vydané 27. 6. 2021

Nehnuteľnosťou vo výlučnom vlastníctve iba jedného z manželov v praxi najčastejšie býva nehnuteľnosť, ktorú nadobudol pred uzavretím manželstva alebo ktorú získal počas trvania manželstva ako dar alebo dedičstvo. Bližšie vymedzenie, čo patrí a čo nepatrí do BSM je možné si prečítať v prehľadnom článku advokátskej kancelárie AKMV.  

V praxi môžu nastať aj prípady, kedy:

  • - nehnuteľnosť patrí výlučne jednému manželovi, ale investovali sa do nej prostriedky patriace obom manželom (patriace do BSM),
  • - nehnuteľnosť patrí do BSM, ale investovali sa do nej prostriedky patriace výlučne jednému manželovi,
  • - nehnuteľnosť patrí výlučne jednému manželovi, ale investovali sa do nej prostriedky patriace druhému manželovi.

Delí sa na polovicu, ale prihliada sa aj na ďalšie faktory

Spolu so zánikom manželstva zaniká aj BSM. Po zániku BSM je však potrebné ešte jeho vyporiadanie. Zásady vyporiadania BSM zakotvuje Občiansky zákonník (OZ) v § 150. „Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a obstarávanie spoločnej domácnosti.“

Prostriedky v BSM investované do nehnuteľnosti jedného z manželov

Podľa OZ je každý z manželov povinný nahradiť, čo sa na jeho ostatný (výlučný) majetok vynaložilo zo spoločného majetku (BSM). Teda, pokiaľ by nehnuteľnosť vlastnil výlučne jeden z manželov a na jej zhodnotenie by boli vynaložené spoločné prostriedky (BSM), musel by manžel – výlučný vlastník nehnuteľnosti, v rámci vyporiadania BSM túto investíciu nahradiť.

V takomto prípade sa podľa rozhodovacej praxe súdov investície zo spoločného majetku do výlučného majetku jedného z manželov nahrádzajú vo výške, v akej boli vynaložené. Nevracajú sa vo vyššej sume, než ako bola vynaložená, a teda zhodnotenie oddeleného vlastníctva manžela nemá vplyv na výšku podielov na vyporiadaní BSM.

V tejto súvislosti pripomíname, že do BSM patrí napr. aj mzda manželov. Teda, ak napríklad jeden z manželov vlastní zdedenú nehnuteľnosť a táto sa opravuje z úspor zo mzdy jedného alebo oboch manželov, zhodnocuje sa nehnuteľnosť nepatriaca do BSM z prostriedkov patriacich do BSM. Preto je to taktiež potrebné vo vyporiadaní zohľadniť.

Prostriedky jedného manžela investované do nehnuteľnosti v BSM

V OZ je výslovne uvedené, že každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo do spoločného majetku (BSM) vložil zo svojho výlučného majetku. Pokiaľ boli na zhodnotenie nehnuteľnosti patriacej do BSM použité prostriedky patriace výlučne jednému z manželov, je tento manžel oprávnený požadovať, aby mu v rámci vyporiadania BSM bola táto investícia nahradená.

Podľa rozhodovacej praxe súdov, nárok jedného z manželov na náhradu nákladov, ktoré vynaložil z vlastného (výlučného) majetku do spoločného majetku (BSM) vzniká okamihom, kedy došlo k vynaloženiu nákladov. Tento nárok je ale možné uplatňovať až po zániku BSM, čiže až po rozvode. Aby si manžel mohol nárok na náhradu uplatniť, musí ísť o vlastné prostriedky vynaložené na majetok v BSM, ktorý je predmetom vyporiadania. Teda je potrebné, aby tento majetok existoval ku dňu zániku BSM ako spoločný. Je možné nahradiť iba investície, ktoré sa v spoločnom majetku pri zániku BSM ešte prejavujú – neboli pred zánikom BSM spotrebované.

Prostriedky jedného manžela investované do nehnuteľnosti druhého manžela

Vyššie ustanovenie OZ však už výslovne neupravuje situáciu, kedy boli na výlučný majetok jedného z manželov použité výlučné prostriedky druhého manžela. Aj v zmysle rozhodovacej praxe súdov SR sa však vyporiadanie BSM vykonáva ako vyporiadanie v tzv. širšom zmysle. V rámci vyporiadania by teda súd mohol zohľadniť aj takúto situáciu, ktorá nie je v ustanovení Občianskeho zákonníka upravujúcom vyporiadanie BSM výslovne uvedená. Vyporiadanie v širšom zmysle tiež znamená, že do úvahy sa berú aj pohľadávky a dlhy, ktoré vznikli za trvania manželstva a ich spoločného hospodárenia manželov.

Aké sú kritéria vyporiadania BSM

Upozorňujeme, že pri vyporiadaní BSM je potrebné počítať s tým, že delenie nemusí prebehnúť presne matematicky podľa majetku vneseného do BSM, spotrebovaného na BSM alebo použitého z BSM na iný majetok manželov. Súd v rámci vyporiadania BSM bude brať do úvahy aj ďalšie kritéria, ako napr. potreby maloletých detí, ako sa manželia starali o rodinu, ako sa pričinili o nadobudnutie spoločných vecí a podobne.

Prevzaté z webu Reality.sk

Zdroj: https://www.reality.sk/clanok/legislativa/je-mozne-po-rozvode-ziadat-od-partnera-vratenie-penazi-za-rekonstrukciu-nehnutelnosti/

 

Autor: AKMV