phone 0915 913 429
Volajte v po-so: 8-19 hod

BEZPLATNÉ vybavenie hypotéky na kľúč

Hypotéka na kľúč

Klic

reprezentatívny príklad

banka

Omlouváme se,

hypoteční domy standardně nenabízí Vámi požadovaný úvěr.
Pro nestandardní nabídku Vás bude kontaktovat náš
hypoteční specialista.

Všeobecné obchodné podmienky HypoPortal s.r.o.

1. Úvod

1.1 Spoločnosť HypoPortal s.r.o., IČO 05044308, so sídlom Peroutková 290/5, Brno-mesto, 602 00 Brno, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 93271, je poskytovateľom softwaru, IT riešení a marketingu (registrované obchodné značky) a prevádzkuje web www.hypo-portal.cz svojim zmluvným partnerom (odberateľom, zmluvným poradcom), služby poskytuje za nižšie uvedených podmienok. Web www.hypo-portal.cz a služby s ním súvisiace slúžia k sprostredkovaniu obchodných príležitostí (kontaktov), dopytu a ponuky a sprístupňuje kontakty za účelom nadviazania spolupráce pre Užívateľov. Dopytom sa rozumie odoslaná štruktúrovaná požiadavka od Užívateľa s cieľom získať všeobecné informácie ohľadom hypotekárneho úveru (ďalej len "hypotéky") vďaka prepojeniu (telefonického a osobného) s Poradcami.

1.2 Spoločnosť HypoPortal s.r.o. poskytuje software, informačný systém (HypoKlient), registrovanú obchodnú značku a marketingové služby so značkou súvisiacimi. Tieto služby sú poskytované odberateľom (zmluvným partnerom). Rovnako tak celý web je prevádzkovaný na základe zmluvne daného vzťahu (prípadne platených licencií) pre odberateľov.
Týmito odberateľmi (zmluvnými partnermi) sú spoločnosti alebo jednotlivé osoby podnikajúce v oblasti finančného poradenstva s oprávnením sprostredkovávať spotrebiteľské úvery (hypotéky) podľa zákona č. 257/2016 Zb. o spotrebiteľskom úvere, v platnom znení (ďalej len ako „zákon o spotrebiteľskom úvere“). Tieto subjekty sú držiteľmi potrebných licencií pre sprostredkovateľskú činnosť a sú registrované v Českej národnej banke. Spoločnosť HypoPortal s.r.o. teda len poskytuje software, ktorý spravuje, taktiež doménu www.hypo-portal.cz a poskytuje odberateľom marketingové riešenia na mieru.

1.3 Vyhlásenie k záväznosti informácií – Ak nie je výslovne uvedené inak, modelové príklady, kalkulácia a výpočty vo všetkých kalkulačkách na tomto webe sú orientačné a nie sú ponukou k uzatvoreniu zmluvy, prísľubom k uzatvoreniu zmluvy, vyhlásením verejnej súťaže o najvýhodnejšiu ponuku, verejnou zbierkou ani akýmkoľvek iným právnym konaním HypoPortal s.r.o., a to bez ohľadu na jeho obsah či označenie; pokiaľ ktorákoľvek časť tohto webu vykazuje obsahové náležitosti iného právneho konania HypoPortal s.r.o., je výhradne právne nezáväzným informatívnym oznámením, aj pokiaľ tak nie je zvlášť označená.

 

2. Definícia pojmov

2.1 "Poskytovateľ" znamená spoločnosť HypoPortal s.r.o., IČ 05044308, so sídlom Peroutková 290/5, Brno-mesto, 602 00 Brno, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 93271, prevádzkujúca webové stránky www.hypo-portal.cz pre svojich odberateľov softwaru (zmluvní partneri).

2.2 "Užívateľ" znamená Záujemca, Maklér a akákoľvek iná osoba využívajúca služby na Portáli Poskytovateľa.

2.3 "Portál" znamená webové rozhranie dostupné na adrese www.hypo-portal.cz, ktoré umožňuje združovať a porovnávať medzi sebou ponuky a dopyt po hypotékach a sprístupňuje kontakty jednotlivých subjektov.

2.4 "Maklér" znamená fyzická osoba podnikajúca alebo zamestnanec právnickej osoby, zaoberajúci sa sprostredkovaním kúpy/predaja nehnuteľných vecí v prospech Záujemcu.

2.5 "Poradca" znamená fyzická osoba podnikajúca v rámci aktivít vybraných zmluvných odberateľov, teda maklérskych a poradenských spoločností, so špecializáciou na hypotekárne úvery (s oprávnením sprostredkovať spotrebiteľské úvery).

2.6 "Záujemca" znamená koncový zákazník požadujúci informácie o hypotekárnom úvere alebo žiadajúci o prepojenie s hypotekárnym špecialistom, ktorého údaje poskytol Maklér prostredníctvom Portálu Poradcom, alebo ktoré uviedol do Portálu sám.

2.7 "Hypotéka" znamená hypotekárny úver (spotrebiteľský úver) alebo úver zo stavebného sporenia, prípadne iný finančný produkt, o ktorom poskytuje bližšie informácie príslušný Poradca špecializujúci sa na oblasť hypotekárnych úverov (spotrebiteľských úverov).

 

3. Účel Portálu

Účelom Portálu je na strane jednej združovať Poradcov a prepájať ich so Záujemcami. Na druhej strane združovať dopyty Záujemcov a Maklérov o získanie bližších informácií ohľadom Hypotéky. Účelom Portálu je ďalej umožniť rýchlejšie získanie kontaktu na osobu poskytujúcu informácie ohľadom hypotekárneho úveru. Všetky informácie publikované na tomto webe Poskytovateľom sú určené výhradne na študijné a informatívne účely a v žiadnom prípade ich nemožno považovať za investičné odporúčania alebo ponuku v zmysle príslušných právnych predpisov.

 

4. Registrácia Užívateľa

4.1 Záujemca osobne alebo prostredníctvom Makléra zadá do formulára dostupného na Portáli podstatné údaje pre orientačné porovnanie Hypoték.

4.2 Pre získanie výsledkov porovnávača sa Užívateľ musí zoznámiť s týmito VOP. Vyjadrenie súhlasu prostredníctvom políčka "súhlasím s VOP" je nevyhnutnou podmienkou pre používanie Portálu.

4.3 Po odoslaní požiadavky na vyhľadanie Hypotéky je Užívateľovi zaslaný na uvedené telefónne číslo overovací kód, ktorý slúži na overenie totožnosti Užívateľa a verifikáciu ním zadaného telefónneho kontaktu.

4.4 Užívateľ prehlasuje, že údaje uvedené vo formulári sú pravdivými údajmi.

4.5 Okamihom dokončenia registrácie, t. j. odsúhlasením týchto VOP a odoslaním zadaných údajov stlačením príslušného tlačidla na vyhľadanie Hypotéky podľa zvolených kritérií, je založený zmluvný vzťah medzi Záujemcom a Poskytovateľom.

4.6 Práva a povinnosti ostatných Užívateľov spojených s registráciou sú upravené čiastkovými zmluvami uzavretými s Poskytovateľom.

 

5. Pravidlá poskytovania služby

5.1 Užívateľ je oprávnený na základe vykonanej registrácie listovať všeobecnými informáciami zaoberajúcimi sa tematikou Hypoték.

5.2 Užívateľ dokončením registrácie súhlasí so skutočnosťou, že ním zadané kontaktné údaje budú Poskytovateľom poskytnuté Poradcom a zmluvným partnerom podľa uváženia a podnikateľských záujmov Poskytovateľa.

5.3 V prípade, že registráciu v prospech Záujemcu vykonal Maklér, tak on prehlasuje, že je oprávnený nakladať s osobnými údajmi Záujemcu, a že na výzvu Poskytovateľa je schopný predložiť súhlas s nakladaním s osobnými údajmi Záujemcu.

5.4 Webový server, ktorý spravuje webové stránky www.hypo-portal.cz, zasiela na osobný počítač Užívateľa, ktorý navštívi tieto webové stránky, súbory "cookies" (textové súbory, ktoré server umiestňuje do počítača Užívateľa webových stránok, a ktoré pri každej ďalšej návšteve webových stránok Užívateľom získava späť na server), ak Užívateľ prijímanie týchto súborov povolil vo svojom prehliadači webových stránok. Jedným z dôvodov využívania súborov "cookies" je pomoc pri zhromažďovaní štatistických údajov o návštevnosti webových stránok, pričom tieto údaje nikdy nie sú spojené s osobnými údajmi Užívateľa.

5.5 Prijímanie súborov "cookies" podľa predchádzajúceho odseku môže Užívateľ zakázať vo svojom prehliadači webových stránok.

 

6. Zodpovednosť poskytovateľa

6.1 Poskytovateľ nezodpovedá za činnosť Užívateľov v súvislosti s využívaním služieb Portálu ani za spôsob jeho užívania. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie týchto služieb Užívateľom, Poradcom či tretími osobami. Poskytovateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté Užívateľom či tretím osobám v dôsledku užívania či naopak nemožnosti využívania služieb Portálu alebo v súvislosti s nimi. Poskytovateľ nezodpovedá za plnenie povinností v rámci záväzkov vzniknutých medzi Užívateľom a Poradcom.

6.2 Užívateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ objektívne nemôže zaručiť stopercentnú funkčnosť ani bezchybnosť fungovania služieb Portálu, a to s ohľadom na technickú náročnosť procesu, ktorá v rámci Portálu prebieha.

 

7. Vybavovanie sťažností Užívateľov

7.1 Vybavovanie sťažností Užívateľov zabezpečuje Poskytovateľ prostredníctvom elektronickej adresy info@hypo-portal.cz.

 

8. Ceny a poplatky

8.1 Využívanie všetkých možností a služieb Portálu Užívateľom je úplne zdarma.

 

9. Služba „Klient hľadá klienta“

9.1 Záujemca je oprávnený odporučiť služby Poskytovateľa prostredníctvom tlačidla "Odporučiť priateľa" iným potenciálnym Záujemcom (ďalej len "potenciálny klient"), ktorí by využívali služby Portálu, najmä však svojim známym, priateľom, rodine atď.

9.2 Odporúčanie potenciálneho klienta Záujemca vykoná pomocou zadania kontaktných údajov na svoju osobu, zadaním mena, priezviska, telefonického kontaktu a prípadne e-mailovej adresy a následne uvedie meno, priezvisko a telefonický kontakt na potenciálneho klienta, ktorému chce služby Poskytovateľa odporučiť.

9.3 Za odporučenie potenciálneho klienta a splnením podmienok uvedených v ods. 9.4 týchto VOP patrí Záujemcovi odmena vo forme poukážky na nákup tovaru a služieb v hodnote 50 Eur, pričom konkrétnu špecifikáciu poukážky Záujemcovi oznamuje Poskytovateľ prostredníctvom Poradcu  po splnení podmienok podľa ods. 9.4 týchto VOP.

9.4 Nárok na odmenu Záujemcovi  vzniká po splnení nasledujúcich podmienok:

- kontakt na potenciálneho klienta zadaný Záujemcom musí byť pravdivý, úplný, presný a správny, pričom túto skutočnosť overuje Poskytovateľ telefonickým kontaktovaním potenciálneho klienta,

- potenciálny klient musí Poskytovateľovi po overení údajov podľa predchádzajúceho bodu prejaviť svoj súhlas so spracovaním svojich údajov a tie sú následne spracované Poskytovateľom,

- potenciálny klient musí v rámci rokovaní s Poradcom uzavrieť zmluvu o hypotekárnom úvere.

9.5 Pri splnení podmienok uvedených v ods. 9.4 týchto VOP je Záujemcovi odmena vo forme poukážky odovzdaná osobne alebo prípadne zaslaná na jeho korešpondenčnú adresu, ktorú oznámi Poskytovateľovi prostredníctvom Poradcu.

 

10. Práva a povinnosti

10.1 Užívateľ prehlasuje že,

- ak je Užívateľom Maklér, prehlasuje, že je splnomocnený k rokovaniu za Záujemcu a bol mu poskytnutý súhlas s nakladaním s osobnými údajmi Záujemcu na účely užívania Portálu,

- je plne spôsobilý na právne úkony, a to najmä s ohľadom na svoj vek,

- nebol zbavený spôsobilosti na právne úkony a nemá ju ani obmedzenú v rozsahu znemožňujúcom mu vyslovenie súhlasu s týmito VOP,

- všetky údaje, ktoré o sebe pri registrácii poskytol sú pravdivé, úplné, presné a správne,

- že sa oboznámil s textom týchto VOP a s týmito súhlasí,

- je oboznámený so skutočnosťou, že ním poskytnuté údaje môže Poskytovateľ odovzdať Poradcom,

- ak zistí zneužitie svojich identifikačných údajov, okamžite to oznámi Poskytovateľovi.

10.2 Poskytovateľ je

- oprávnený odovzdať oznámené identifikačné údaje Poradcovi,

- kedykoľvek pozastaviť činnosť Portálu.

10.3 Poskytovateľ prehlasuje, že

- nie je koncovým dodávateľom finančných produktov-Hypoték,

- poskytuje v rámci Portálu priestor pre získanie všeobecných informácií týkajúcich sa tematiky Hypoték podľa kritérií Záujemcu. Tieto informácie sú iba orientačné a slúžia výhradne na študijné účely. Poskytovateľ prepája Užívateľov pre získanie bližších informácií o úveroch s Poradcami.

10.4 Bližšie špecifikácie práv a povinností Makléra a Poradcu sú zahrnuté v osobitne  uzatváraných zmluvách.

 

11. Ochrana osobných údajov

11.1 Ochrana osobných údajov Záujemcu, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

11.2 Záujemca súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, telefónne číslo, emailová adresa, PSČ trvalého bydliska (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").

11.3 Záujemca súhlasí so spracovaním osobných údajov Poskytovateľom, a to pre účely realizácie práv a povinností z uzavretého zmluvného vzťahu. Záujemca súhlasí so spracovaním osobných údajov Poskytovateľom a s prípadným odovzdaním týchto údajov Poradcom. Záujemca ďalej súhlasí so spracovaním osobných údajov Poskytovateľom pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení zo strany Poskytovateľa a súhlasí tiež s tým, aby bol Poskytovateľom alebo jeho Poradcami kontaktovaný prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky.

11.4  Záujemca súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich so službami alebo spoločnosťou Poskytovateľa či tretích osôb, s ktorými má Poskytovateľ alebo Poradca uzatvorenú zmluvu, na elektronickú adresu Záujemcu, prípadne s informovaním o týchto službách telefonicky. Ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení Poskytovateľom alebo Poradcom, s ktorými má Poskytovateľ alebo Poradca uzatvorenú zmluvu, na elektronickú adresu Záujemcu.

11.5 Záujemca berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje oznámiť Poskytovateľovi tak, aby boli správne a pravdivé, a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať Poskytovateľa o zmene vo svojich osobných údajoch.

11.6 Spracovaním osobných údajov Záujemcu môže Poskytovateľ poveriť tretiu osobu, a to ako spracovateľa. Okrem osôb poskytujúcich zvolenú službu, nebudú osobné údaje Poskytovateľom bez predchádzajúceho súhlasu Záujemcu poskytnuté tretím osobám, s výnimkou prípadov podľa bodu 11.3 a 11.4 týchto VOP.

11.7 Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

11.8 Záujemca potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné, a že bol poučený o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

11.9 V prípade, že by sa Záujemca domnieval, že Poskytovateľ alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov v rozpore s ochranou súkromného a osobného života Záujemcu alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

- požiadať Poskytovateľa alebo spracovateľa o vysvetlenie,

- požadovať, aby Poskytovateľ alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

11.10 Ak požiada Záujemca o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu Poskytovateľ povinný túto informáciu odovzdať. Poskytovateľ má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

 

12. Záverečné ustanovenia

12.1 Komunikácia medzi Poskytovateľom a Užívateľmi, Poradcami a prípadnými tretími osobami prebieha výhradne prostredníctvom emailu, na emailovej adrese Poskytovateľa info@hypo-portal.cz.

12.2 Rozhodným právom pre všetky prípadné spory vzniknuté z tohto zmluvného vzťahu je právny poriadok Českej republiky.

12.3 Všetky spory vznikajúce z tejto zmluvy a v súvislosti s ňou budú rozhodované s konečnou platnosťou na Rozhodcovskom súde pri Hospodárskej komore Českej republiky a Agrárnej komore Českej republiky podľa jeho poriadku jedným rozhodcom menovaným predsedom Rozhodcovského súdu.

12.4 Ak je niektoré ustanovenie VOP neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky VOP vyžadujú písomnú formu, pričom o ich zmene bude objednávateľ informovaný prostredníctvom oznámenia na Portáli.         

 

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 16.10.2016