phone +421 907 141 666
Volajte v po-so: 8-19 hod

BEZPLATNÉ prepojenie na hypotekárneho špecialistu

Prepojenie so špecialistom

Daň z nehnuteľností v roku 2021 – povinnosti a lehoty pre daňovníkov

Vydané 7. 2. 2021

Pri súčasnej zložitej situácií spôsobenej pandémiou Covid-19 je potrebné nezabudnúť na povinnosti súvisiace s daňou z nehnuteľností. Ak ste vlani nadobudli nehnuteľnosť alebo nastali u vás zmeny, čas na podanie daňového priznania máte do 1. februára. Prinášame zhrnutie základných otázok súvisiacich s daňou z nehnuteľností pre rok 2021.

V prípade dani z nehnuteľností je potrebné rozlíšiť tri druhy daní – daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov. Dôležité je, že daň z nehnuteľností sa platí za aktuálny kalendárny rok. „To znamená, že daň z nehnuteľností zaplatená v roku 2021 sa vzťahuje na kalendárny rok 2021,“ vysvetľuje Richard Panek, partner oddelenia daňového poradenstva EY a certifikovaný daňový poradca. Dobrou správou je, že zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nebol vlani novelizovaný a preto nedochádza k zásadným zmenám existujúcej úpravy.

Na čo by vlastníci nehnuteľností nemali zabúdať

Daňová povinnosti k dani z nehnuteľnosti v roku 2021 vznikne, resp. ju majú tí daňovníci (fyzické alebo právnické osoby), ktorí v období od 2. 1. 2020 do 1. 1. 2021 nadobudli alebo mali vlastnícke právo k stavbe, pozemku, bytu alebo nebytovému priestoru. Ak teda daňovník nadobudol do vlastníctva nejakú nehnuteľnosť v tomto období, má ako nový vlastník povinnosť podať daňové priznanie z nehnuteľnosti za rok 2021. Pokiaľ by napríklad fyzická osoba nadobudla byt až 2. januára tohto roku, vznikne jej povinnosť podať daňové priznanie až v roku 2022.

Daňové povinnosti môžu vzniknúť aj nájomcom, správcom a užívateľom

Daňová povinnosť vznikne, resp. ju majú aj daňovníci, ktorí sa v roku 2020 (v období od 2. 1. 2020 do 1. 1. 2021) stali alebo boli nájomcami, správcami alebo užívateľmi nehnuteľnosti. „Vtedy je potrebné potvrdiť, či v konkrétnom prípade dochádza k splneniu všetkých zákonných podmienok vedúcich ku vzniku daňovej povinnosti,“ dopĺňa Richard Panek.

Osobou povinnou platiť daň v prípade správcovského vzťahu je správca stavby alebo pozemku, pričom pozemok alebo stavba musia byť vo vlastníctve štátu, obce alebo VÚC a takýto správca je zapísaný v katastri nehnuteľností. V prípade, ak ide o nájom nehnuteľnosti, nájomca je povinný platiť daň, ak je nájomný vzťah dohodnutý na najmenej 5 rokov a nájomca je zapísaný v katastri nehnuteľnosti. Dôležité je poznamenať, že platenie dane z nehnuteľností sa nebude vzťahovať na viaceré nájomné vzťahy ako napríklad nájom administratívnych priestorov. „V prípade, ak by nebolo možné určiť, kto je vlastníkom, nájomcom alebo správcom pozemku alebo stavby, tak povinnosť platiť daň má ten, kto skutočne túto nehnuteľnosť užíva, t. j. užívateľ nehnuteľnosti,” vysvetľuje Richard Panek.

Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností v roku 2021

Zákon rozoznáva priznanie k dani z nehnuteľnosti a čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti. Pokiaľ daňovník podáva priznanie k dani z nehnuteľnosti prvýkrát, pretože v roku 2020 mu vznikla daňová povinnosť, podáva “štandardné“ daňové priznanie. V prípade, ak daňovník už v minulosti daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti podával, ale v roku 2020 sa stal vlastníkom, nájomcom, alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti, prípadne došlo k zániku vlastníckeho práva prípadne vzťahu nájmu či správy, tak podáva čiastkové priznanie. Čiastkové priznanie sa podáva tiež v prípade, ak dôjde k zmene stavu nehnuteľnosti, za ktorú už bolo daňové priznanie v minulosti podané. Napríklad sa zmení druh alebo výmera pozemku, či sa zmení účel využitia stavby alebo bytu.

„Pokiaľ však daňovník v minulosti za nehnuteľnosť daňové priznanie podal a nedošlo k žiadnej zmene, teda nič sa fakticky ani právne od podania prvého priznania nezmenilo, nie je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti. Správca dane ho bude len informovať o výške dane, ktorú bude musieť zaplatiť,” hovorí Richard Panek.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti sa za rok 2021 podáva v lehote do 31. januára 2021. Keďže tento dátum pripadá na nedeľu, termín sa posúva na pondelok 1. februára 2021. V prípade, ak daňovník urobí v priznaní chybu, môže do tohto dátumu podať opravné priznanie. Ak to nestihne, po 1. februári podá dodatočné priznanie.

Priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva na príslušnom tlačive správcovi dane, ktorým je obec, prípadne mestská časť. Daňovník v ňom nevykonáva výpočet dane, ale v priznaní uvedie všetky údaje potrebné pre jej stanovenie. Ide napríklad o výmeru bytu alebo obytnej plochy v metroch štvorcových, výmeru pozemku, či garáže. Na základe údajov z daňového priznania vypočíta správca daň a zašle daňovníkovi platobný výmer s konkrétnou výškou dane na rok 2021. Dane za nehnuteľnosti si upravujú mestá a obce a jej výšku stanovujú vo všeobecnom záväznom nariadení. Príslušné tlačivo je jednotné pre fyzické aj právnické osoby a možno ho podať osobne, poštou alebo u niektorých správcov aj elektronicky.

Prevzaté z webu Nehnuteľnosti.sk

Zdroj: https://www.nehnutelnosti.sk/magazin-o-byvani/1367-dan-z-nehnutelnosti-v-roku-2021-povinnosti-a-lehoty-pre-danovnikov/

 

Autor: Ernst & Young Slovakia